.
 


เมนูหลัก

ไปดูคนหล่อในกลุ่มงาน
ไปชพร.จังหวัดยโสธร

 
  รายงานโรคติดต่ออื่นๆ /เหตุการณ์
    

รายงานเคสไข้เลือดออก

  
 

ทำเนียบเครือข่าย
เฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อยโสธร

  
        
    
  

   กระทรวงสาธารณสุข
   สาธารณสุขเขต 10
   กลุ่มระบาดฯ สคร.10
   สปสช.
   สำนักระบาดวิทยา
   สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
   สสจ.ยส.
   manager online
   Google.com
   SMS EPIDYASO

   ศูนย์เฝ้าระวังฯจ.ยโสธร
   update อำเภอเข้มแข็ง
   ปชส.เรียนโทระบาด มข.

   Facebook กลุ่มงาน

  
  
  
   ข้อมูลประชากร
   ข้อมูลเขตการปกครอง
   ข้อมูลสถานบริการ
   ฐานข้อมูลเครือข่าย
   ฐานข้อมูล NCD

   ฐานข้อมูล 506
   ฐาน 506 Epi map
   ข้อมูลเอดส์
   ระบบ ILI
   ฐานข้อมูลหัด (Measles)
   ฐานข้อมูล SRRT ตำบล
   CODE SRRT ตำบล
   คีย์ self assess
   รหัสคีย์ self asses
   แนวทางประเมิน 56

  

   
  แบบฟอร์มสอบสวนโรค

   เห็ดพิษ

   อาหารเป็นพิษ
 
   ไข้เลือดออก & 3-3-1
 
   แบบฟอร์มสอบสวนโรค
   ฟอร์มสอบสวน-ติดตาม AFP
   ฟอร์มติดตามสอบสวนโรค

  
  แบบใบนำส่ง LAB
    ใบนำส่ง AFP
    ใบนำส่ง มือเท้าปาก
    ใบนำส่ง Mump
  
 ใบนำส่ง Measles 
    ใบนำส่ง "ศูนย์วิทย์ฯ" รวม
  
 ทะเบียน E1
  
  หนังสือนำส่ง สิ่งส่งตรวจ
 
  แนวปฏิบัติส่งLAB ยโส
    คู่มือส่งLAB ศูนย์วิทย์

   ทำเนียบ SRRT ยโสธร
   SRRT อำเภอ 59  
   SRRT ตำบล 59 
 
   SRRT อำเภอ/สสจ. 60
   SRRT ตำบล/PCU 60 
 
SRRT/CDCU 62

 

  
  
   รายงานสอบสวนโรค
   หลักการเขียนรายงาน
   แบบฟอร์มเก็บตัวอย่าง
   ลงทะเบียนSRRT ตำบล
   ขั้นตอน upload รง.506
   แนวทางการคีย์เหตุการณ์
   ตัวชี้วัด SRRT ตำบล
   ใบสมัคร ชพร.ยโสธร
   แนวทาง AEFI 29-04-58
   ชื่อ15โรคสำคัญสูง
   เงื่อนไขออกสอบสวนโรค


  

  
  
   Download R506
   รหัส ตำบล หมู่บ้าน
   รหัสICD_10R506
   ประชากร_R506
   weekly_R506
   weekly_2556 
   CODEEPIDEM 7กพ59
   นิยาม รง.506

  

  
  
   บทนำด้านระบาด
   ชีวสถิติเบื้องต้น
   การวัดการเกิดโรค
  
การเฝ้าระวังทางระบาด
   ระบาดเชิงวิเคราะห์
   ธรรมชาติการเกิดโรค
   การสอบสวนโรค
   การพัฒนาบุคลากร

  

  
  
   คู่มือมาตรฐานระบาด
   คู่มือมาตรฐาน SRRT
  
คู่มือประเมินความเสี่ย
   คู่มือโปรแกรม R506
   คู่มือทีมSRRTpart 1
   คู่มือทีมSRRTpart 2
   คู่มือการเก็บตัวอย่าง
   มาตรฐานSRRTตำบล

  

 

 
 
 
  ไฟล์การประชุม CDCU 11-13 ก.พ. 62   >Powerpointวิทยากร<      > ภาพถ่าย<
ผลงานเด่นเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จ.ยโสธร

           คณะจาก จ.ยโสธร เข้ารับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ จาก รอง ผอ. สคร. 10 จ.อุบลราชธานี
 
            - รางวัล "คนดีศรีระบาด"  ระดับเขต ประจำปี  2560  ได้แก่ นายสมพร จันทร์แก้ว จาก รพ.ยโสธร
              - รางวัลทีม SRRT ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานระดับ "ดีเยี่ยม" ได้แก่ อำเภอกุดชุม
             ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานทีม CDCU ฯ
                                                29 ม.ค - 1 ก.พ.62 ณ อ.ภูเรือ จ.เลย                 

 


เครือข่ายดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้า อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นำเสนอผลงานเด่น
การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

โดยนายอิสระ ยาวโนภาส สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ในการประชุมเครือข่ายโรคพิษสุนัขบ้า 20-21ธค.2561 โรงแรมรามาการ์เดนส์ กทม.

 
เครือข่ายดำเนินงานวัณโรค อ. มหาชนะชัย จ.ยโสธร
จัดบู๊ทนิทรรศการนำเสนอผลงานเด่น เรื่อง "การดูแลผู้ป่วยวัณโรคโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง"
ในการสัมมนาวิชาการป้องกันและควบคุมโรค เครือข่ายภาคอิสาน 18-19 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดอุดรธานี

 
ผลงานเด่นเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จ.ยโสธร
ระดับนานาชาติ ปี 2561
 

The WINNER
in the Reflection Photo Competition 2018


The 50th Golden Jubilee Asia-Pacific Academic Consortium of Public Health Conference (APACPH), in Magellant Sutra, Kota Kinabalu, Sabah, Marasia, 11-14 September 2018 

Name of photographer; Miss. Sumalee Somnuek (รพ.ค้อวัง)
Model ; Miss. Wanpen Tummanee (รพ.สต.ศิริพัฒนา อ.ค้อวัง)
Title of photograph ; Beyond the Treatment
Caption ; The most effective treatment to cure Tuberculosis (TB) is patients must having strong discipline in taking medicine. That is why we need to monitor the patients closely. The 88-year-old male patient of TB has had an appropriate medicine treatment and encouragement at the same time from the Public Health officers.

Poster presentation

The 10th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries (GMS-ICPH 2018), 2-3 November 2018, Kunming Medical University, Kunming, China
 


1. The Participation of the Community in the Prevention and Control of Rabies in Nong-Hoy Subdistrict, Muang District, Yasothon, Thailand. โดย คุณจาริยา บุญไทย รพ.สต.หนองหอย อำเภอเมือง

2. Risk factors of food poisoning outbreak at temple fairs in Nong-Mi Subdistrict, Kut-Chum District, Yasothon, Thailand. โดย คุณจิราวรรณ สุวรรณศรี รพ.สต.หนองหมี อำเภอกุดชุม


ผลงานเด่นเครือข่าย SRRT ยโสธร สู่เวทีระดับชาติ ประจำปี 2560  

 

   ระบบรายงานโรคเร่งด่วน/โรคสำคัญสูง/เหตุการณ์ที่มีผลต่อสุขภาพ

ระบบเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก หรือ Yasothon 3-3-1 Monitoring  
 
ยกเลิกการเช็คอินน์ และการรายงานผลการควบคุมโรคในระบบออนไลน์
การสรุปรายงาน/ประมวลผลข้อมูลไข้เลือดออกปี 2561
        
ฐานข้อมูลไข้เลือดออก ปี 2560      >ฐานข้อมูล<         >Spot Map<
ฐานข้อมูลไข้เลือดออก ปี 2559      >ฐานข้อมูล<         >Spot Map<
สรุปรายงานลูกน้ำยุงลาย!!
(ข้อมูลบางส่วนอาจต่ำกว่าเป็นจริง ผู้ใช้ควรพิจารณาด้วยความระมัดระวัง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาพกิจกรรม "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" & "5 ส.กำจัดยุงลาย" ป้องกันไข้ซิกา
คลิ๊ก >> Link1     Link2      Link3      Link4 <<
--------------------------------------------------------------------------------------------------
แก้ไข/ปรับปรุง รง.โรคเร่งด่วนฯ [คลิ๊กที่นี่] 12-04-58
ฐานข้อมูล รง.โรคเร่งด่วนฯ สำหรับ copy เป็น exel [คลิ๊กที่นี่] 16-04-58
คีย์/ส่ง รง.โรคเร่งด่วน ฯ [คลิ๊กที่นี่] 08-03-58
รายงานสอบสวนโรค Full report (One Team One Operation) ปี 60 ...กำลังดำเนินการ

รายงานผลงานเด่น (Good practices) ปี 2560 ....กำลังดำเนินการ

 
 


1
คู่มือโปรแกรม R506 Full text (ของสำนักระบาด)
รายงานสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ์ ผลผลิต SRRT ยโสธร ปีงบ 2559  
รายงานสอบสวนโรคฉบับตีพิมพ์ในวารสาร >ไข้เลือดออก  
รายงานสอบสวนโรคฉบับตีพิมพ์ในวารสาร > มือเท้าปาก  
รายงานสอบสวนโรคฉบับตีพิมพ์ในวารสาร > อาหารเป็นพิษ 
รายงานสอบสวนโรคฉบับตีพิมพ์ในวารสาร > พิษสุนัขบ้า-One Health
รายงานสอบสวนโรคฉบับตีพิมพ์ในวารสาร > หัด

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จ.ยโสธร/weekly report17(05-05-57)  
แนวทางการรักษา การควบคุมป้องกัน H1N1 จ.ยโสธร (10-04-57)

แนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ (key mesage)

สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ระดับประเทศ (สำนักระบาด)

แบบฟอร์มคัดกรองไข้หวัดใหญ่ (10-04-57)

แบบฟอร์มสรุปการตรวจคัดกรองประจำวัน (11-04-57)

แบบสอบสวนผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่ (11-04-57)

ใบนำส่งตัวอย่าง(สิ่งส่งตรวจ)ไข้หวัดใหญ่ (11-04-57)

โรคไข้หวัดใหญ่ อ.นพ.พรศักดิ์ (รพ.ยโสธร 9 เม.ย.57)  
โรคหัด อ.นพ.พรศักดิ์ (รพ.ยโสธร 9 เม.ย.57)  
ไฟล์วิทยากร อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง (รพ.ยโสธร) 22-04-2558
ไฟล์การประชุม MERS-CoV & Vaccine ที่ รร.เจพี 8-6-2558
รายงานสอบสวนโรค Full report (One Team One Operation) ปี 2560 > กำลังดำเนินการ

รายงานผลงานเด่น (Good practices) ปี 2560 > กำลังดำเนินการ

 

 
แนวทางเฝ้าระวังสอบสวนโรคไวรัสโคโรน่า
Poster MERS-CoV 6-6-2558  
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า
แนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยสงสัยโรค MERS-CoV 5-6-2558  
แบบฟอร์มแจ้งรายงาน E1_HFMD ประจำวัน
แนวทางการรายงาน E1_HFMD ประจำวัน
แบบส่งตัวอย่างส่งตรวจ
แนวทางสำหรับ จนท.สาธารณสุข
แนวทางสำหรับแพทย์
หนังสือสั่งการ
แนวทางการนำเข้าผู้ป่วย HFMD ใน R506

[สถิติการเข้าชมตั้งแต่ 5 ธันวาคม 2561]

Admin : Thanom Namwong / Email : tanom2006@yahoo.com