ศึกษาคู่มือการรายงานในระบบเฝ้าระวัง COVID19

   
   
       
  A. รายงานการคัดกรองในชุมชน+สถานพยาบาล   1.1 แนวทางการคัดกรองในชุมชน
  B. ตรวจสอบรายการคัดกรองในชุมชน+สถานพยาบาล   1.2. แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย PUI
  C. สำรองข้อมูลการส่งรายงานคัดกรอง (ย้อนหลัง) รายวัน   1.3 แบบสอบสวน PUI หนังสือนำส่ง LAB (16 มี.ค.63)
      1.4 นิยาม PUI 11 ก.พ.63
  3.1 ลงทะเบียน MUS/PUI (กรณีมีเคส) มาจาก ตจว. กทม.และปริมณฑล   1.5 ไฟล์ power point / ภาพกิจกรรมประชุม
  3.2 ตรวจสอบการรายงาน (ข้อมูลเชิงลึกเฉพาะ จนท.สสอ./รพ./สสจ.)   1.6 ภาพกิจกรรม สื่อ แผ่นพับ คลิ๊ปเสียง กฎหมาย COVID19
       ตรวจสอบ รง. สำหรับ จนท.ทั่วไป  ดูสรุปยอดรายงาน   ครบกักกัน   1.7 ไฟล์ความรู้ (ท่าน ว. บบรยาย 7 ก.พ.63)
         1.8 แบบฟอร์มสำรวจผู้มาจาก ตปท. (พื้นที่โรคติดต่ออันตราย)
  3.3 ระบบติดตาม (เฉพาะ PUI) 14 วัน   1.9 แบบฟอร์มสำรวจผู้มาจาก กทม. และปริมณฑล
  3.4 ตรวจสอบการรายงาน   1.10 สถานพยาบาล เบอร์โทร จนท.ในพื้นที่ จ.ยโสธร
      1.11 คู่มือการรายงานในระบบเฝ้าระวัง จ.ยโสธร
  3.5 ระบบติดตาม MUS/PUI กรณีออกนอกพื้นที่/ไม่ปฏิบัติตาม จพง.   1.12 นิยาม PUI  30 มี.ค.63
  3.6 ตรวจสอบการรายงาน    
       
  3.7 ระบบรายงานผล LAB (สำหรับ จนท.ว.1)    
  3.8 ตรวจสอบข้อมูล LAB    
       
       
     
       
      2.1 ติดตามสถานการณ์ระดับประเทศใน face book
      2.2 ติดตามสถานการณระดับประเทศ์ในเวปไซต์กรมควบคุมโรค
      2.3 ติดตามสถานการณ์ จ.ยโสธร /ข้อสั่งการประกาศตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ
       
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>>ไปเว็ปไซต์ หลักกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ <<<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ยโสธร โทร 045 712233-4 ต่อ 139
Admin : Tanom2006@yahoo.com