ตัวอย่างรายงานสอบสวนโรคที่พอเป็นแนวทางในการเขียนรายงานสอบสวนโรค

ชื่อโรค
Download
ไข้เลือดออก
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
อาหารเป็นพิษ
เห็ดพิษ
มือ เท้า ปาก (HFMD)
Strep_Suis
Pneumonia
Mump
ไข้สมองอักเสบ
AEFI